Snyggare födelsedagar i iCal och iPhone/iPod touch
2010-02-26 - ical, applescript, födelsedag
0
Uppdaterad! Nu stöder scriptet även "custom dates" i Adressboken och lägger in årsdagar för de personer du har definierat ett datum
calendar
iCal har en funktion där du kan skapa en kalender med födelsedagar från adressboken, vilket ju är riktigt trevligt. Men en nackdel med det är att den larmar inte, den visar inte hur mycket dom fyller och ännu viktigare - den synkar inte med iPhone/iPod. Så det måste vi fixa, eller hur?
birthdays.scpt
property tDate : current date -- These are the groups of a person that will have an alarm attached to their reminder property alarmGroups : {"Family", "Friends"} -- This is the name of the calendar in which the dates should be added property calName : "Dagar" -- First, lets empty the calendar tell application "iCal"         delete every event of (item 1 of (calendars whose title is "Dagar")) end tell tell application "Address Book"         set theList to every person         repeat with i in theList                 if exists birth date of i then                         set myName to name of i                         set myDate to birth date of i                         set age to (year of tDate) - (year of myDate)                         set mylabel to myName & " " & age & " år"                         set willAlarm to false                         set tGroups to name of every group of i                         repeat with g in alarmGroups                                 if g is in tGroups then                                         set willAlarm to true                                 end if                         end repeat                                                 my insertBirthday(mylabel, myDate, willAlarm)                 end if                 set cDates to custom dates of i                 repeat with c in cDates                         set myDate to value of c                         set yearCount to (year of tDate) - (year of myDate)                         set mylabel to "År " & yearCount & ": " & myName & ", " & label of c                         my insertBirthday(mylabel, myDate, true)                 end repeat         end repeat end tell on insertBirthday(Label, myDate, willAlarm)         tell application "iCal"                 set startDate to tDate                 set month of startDate to month of myDate                 set day of startDate to day of myDate                 set time of startDate to 0                 set stampDate to startDate - 432000                 set endDate to startDate + 86400                 set tCal to (item 1 of (calendars whose title is "Dagar"))                 set theEvent to make new event at the end of events of tCal with properties {start date:startDate, end date:endDate, summary:Label, allday event:true}                 if willAlarm is true then                         set nAlarm to make new display alarm at the end of display alarms of theEvent with properties {trigger interval:-3600}                         set nAlarm to make new display alarm at the end of display alarms of theEvent with properties {trigger interval:480}                 end if         end tell end insertBirthday
Ovanstående AppleScript kommer skapa inlägg i iCal för de födelsedagar du har i adressboken. Men innan du börjar så måste du förbereda lite. Starta iCal och skapa en ny kalender som du kallar för "Dagar" (alternativt att du kallar den vad du vill men ändrar i scriptet på två ställen). Annars har scriptet ingenstans att lägga födelsedagarna i.
Sen bör du notera att lite senare i scriptet så skapar den ett alarm om kontakten finns i en speciell grupp i adressboken - i mitt fall grupperna "Family" och "Friends". Redigera dessa namn i scriptet om du kallar grupperna något annat. Detta för att iCal inte ska larma om varenda kontakt, utan bara dem man har i vissa grupper. Använder du inte grupper så kan detta vara ett bra tillfälle att börja. Larmet scriptet lägger till larmar tre dagar innan födeledagen samt samma dag kl 8 på morgonen.
Scriptet skriver till och med hur mycket dom fyller år, fantastiskt vad man kan göra med dagens teknik. Så, kopiera, klistra in i Script Editor och kör hårt. Hojta till i kommentarerna om det är något som inte fungerar som det ska.

Custom Dates

Adressboken i Mac OS X har något som heter "custom dates". Du kan gå in i menyn Card och om du där lägger till ett datum för en person och en "Custom..." label (eller behåller "anniversary") så kommer scriptet att lägga in det här datumet i din kalendet med, med ett larm. Så om du skriver in "Träffades" på datumet "2000-01-01" för din flickvän så kommer scriptet skapa en event första januari som heter "År 10: Förnamn Efternamn, Träffades" och larma tre dagar innan. Smidigt!

Bara folk från en viss grupp?

Om du inte vill ha in alla människor i adressboken i iCal så kan du begränsa urvalet till bara en viss grupp, genom att ändra den här raden:
set theList to every person
Till detta, och ändra "Family" till namnet på den grupp du vill importera:
set theList to every person of (every group whose name is "Family")
Mer i Tutorials
Rkna ungefrlig tid med PHP CSSruta igen nu med skugga Skapa snyggare tooltips med jQuery Snyggare fdelsedagar i iCal och iPhoneiPod touch Uppdaterad video Nya layoutmodulen Reset display with AppleScript Expos  Stickies
Nyckelord: ical, applescript eller födelsedag
Repeterande schema i iCal med AppleScript Pausa musiken i iTunesSpotify via tangentbordet 19 Snyggare fdelsedagar i iCal och iPhoneiPod touch Veckonummer och namnsdagar i din iPhone MobileMe synkningen hur det egentligen fungerar Stort Kalas